Opcje koloru
KOLORY

Regulamin

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image

regulamin

przeczytaj

Zapoznaj się z niniejszym regulaminem zanim zakończysz proces rejestracji.

regulamin


 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez serwis eFakturuj.pl
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy świadczenia usług serwisu, zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie - rozumie się niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług dla użytkownika przez serwis eFakturuj.pl
  2. Serwisie - rozumie się Serwis internetowy eFakturuj.pl, - Operatora, który świadczy usługi drogą elektroniczną opisane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.
  3. Usłudze elektronicznej - rozumie się usługę wykonywaną przez Serwis poprzez wysyłanie, odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia oraz przechowywania na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2000 r. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).
  4. Usługodawcy - rozumie się firmę: Waldemar Wrzecionkowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Łubinowej 9B; NIP: 5540081401;REGON:002663584 zwaną także Operatorem.
  5. Użytkowniku - rozumie się przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Systemie teleinformatycznym - rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  7. Umowie - rozumie się umowę o świadczenie usług opisanych w punkcie 4 niniejszego regulaminu, zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
  8. Okresie abonamentowym - rozumie się okres czasu, na który usługa udostępniana jest Użytkownikowi, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
  9. Opłacie abonamentowej lub abonamencie - rozumie się uiszczaną przez Użytkownika z góry opłatę z tytułu świadczenia Usług, ustalaną zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie Cennik, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
  10. Cenniku - rozumie się prezentowaną w Serwisie informację na temat wysokości opłat abonamentowych, które uzależnione są od długości korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 1. Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do strony/serwisu oraz ich poszczególnych elementów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. nr 90, Poz.631 ze zm.). Ich nieuprawnione wykorzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących Operatorowi autorskich praw majątkowych i osobistych jak również może stanowić delikt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503)

 1. Na mocy Umowy zawartej z Użytkownikiem, Operator za pomocą strony internetowej, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:
  1. udostępnienia Użytkownikowi, w ramach serwisu, możliwości wykonywania czynności związanych z generowaniem oraz przetwarzaniem dokumentów i/lub danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika, według grup aplikacji zwanych Pakietami określonych szczegółowo w Cenniku na stronie Cennik
  2. przechowywania wprowadzonych przez Użytkownika danych w bazie danych,
  3. archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą.
 2. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie będą stanowić zmiany Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Dostęp do wszystkich usług serwisu za pośrednictwem strony internetowej możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet, przy czym zalecane jest używanie najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.
 2. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej pod adresem efakturuj.pl. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zaleca się wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znane tylko jemu: hasło.
  1. Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację w serwisie
  2. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich
  3. W razie ujawnienia przez Użytkownika hasła i/lub loginu osobom trzecim, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 1. Z chwilą zarejestrowania się w Systemie Użytkownik ma prawo do 30-dniowego, bezpłatnego okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową, korzystać dalej z bezpłatnego pakietu podstawowego lub zrezygnować z korzystania z Systemu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej program automatycznie przełączy się na bezpłatny PAKIET PODSTAWOWY.
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. zarejestrowania się Użytkownika na Stronie,
  2. akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  3. dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 4. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  1. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. śmierci Użytkownika,
  3. ustania bytu prawnego Użytkownika,
  4. usunięcia przez Użytkownika konta w systemie
 5. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
  2. Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  3. Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 6. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 7. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

 1. Ceny pakietów i ich zawartość określa Cennik.
 2. Użytkownik uiszczając odpowiednie wynagrodzenie, uzyskuje czasowy dostęp do wybranego pakietu w ramach serwisu.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego pakietu z dniem zarejestrowania i potwierdzenia zamówienia w Serwisie. Potwierdzenia zamówienia Użytkownik dokonuje poprzez kliknięcie linku przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 4. Operator wystawi w terminie ustawowym fakturę VAT za zamówiony pakiet .
 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Operatora wskazane na fakturze, przy czym za dzień płatności uznać należy dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora
 6. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na otrzymywanie faktur VAT za zamówione pakiety, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 1. Wszelkie dane/dokumenty wprowadzane przez Użytkownika poprzez stronę stanowią jego własność i nie są udostępniane przez Operatora osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.
 2. Wprowadzone przez Użytkownika dane są wykorzystywane przez Operatora, tj. przechowywane i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości czynności wykonywanych przez Użytkownika w ramach usług oferowanych przez Operatora poprzez stronę oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 3. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane przez stronę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych.
 6. Po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z bazy danych strony w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 8.2. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 929)

 1. Operator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie serwisu.
 2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe przy okazji i/lub w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu, wprowadzeniem do serwisu nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
 3. Operator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakąkolwiek szkodę, powstałe w wyniku niemożności użycia lub błędnego działania strony i/lub serwisu, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie.
 2. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania istotnej zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Operatorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna) w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia zmiany Regulaminu na stronie.
 3. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 60 dni od dnia doręczenia odmowy Operatorowi, przy czym rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu danego miesiąca. W takim przypadku wszelkie roszczenia Użytkownika związane z dokonaniem przez Operatora zmiany są bezskuteczne.

 1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w celu dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
  2. funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego wyglądu strony internetowej itp;
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.
 6. Użytkownik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 4. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.